Journal of Chaimongkol Review

วารสารชัยมงคลปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) คือ

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่แก่สังคม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อ 1 บทความในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blinded)
ทัศนะและข้อคิดเห็นในบทความเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหากมีการฟ้องร้อง ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบ หากมีการคัดลอกผลงานงานวิชาการ