วารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่

วารสาร มหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้า บทความต่าง ๆ ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ และสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การบูรณาการ การเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ของนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ

Vol 14, No 2 (2019): วารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่

Table of Contents

Articles

- -
PDF
(5)-(6)
Aniruth Samorn
PDF
1-12
๋๋Jamnuan Tongjeua
PDF
13-26
Wanida Bunsin
PDF
27-40
Mayurachat Pewondee
PDF
41-48
Walaiphan,Jungren,Nawatrot Intem,Punyahan,Intem
PDF
49-56
Phromares,Phrawutthichai Kaewmola,Khantiphalo
PDF
57-70
Praewnapa La-in
PDF
71-96
Praewnapa Kongthip
PDF
97-108
Aphicha,Panya Sukjeen,Sunanta
PDF
109-124