Journal of Mahachula Phrae Campus

วารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย  2 ท่าน

            บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาฯ วิทยเขตแพร่ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

            ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็น ทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธ์ในการคัดลอก แต่ให้ระบุถึงการอ้างอิง

 

กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่

 ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม


Journal Homepage Image

Vol 14, No 2 (2019): วารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่

Table of Contents

Articles

- -
PDF
(5)-(6)
Aniruth Samorn
PDF
1-12
๋๋Jamnuan Tongjeua
PDF
13-26
Wanida Bunsin
PDF
27-40
Mayurachat Pewondee
PDF
41-48
Walaiphan,Jungren,Nawatrot Intem,Punyahan,Intem
PDF
49-56
Phromares,Phrawutthichai Kaewmola,Khantiphalo
PDF
57-70
Praewnapa La-in
PDF
71-96
Praewnapa Kongthip
PDF
97-108
Aphicha,Panya Sukjeen,Sunanta
PDF
109-124