Editorial Policies

Focus and Scope

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม Journal of MCU Social Development (JMSD)
เป็นวารสารวิชาการ 

  • มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยบทความวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางการพัฒนาสังคม สังคมวิทยาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    มีกำหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ผู้สนใจโดยทั่วไป
     
  • วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) เปิดรับบทความ ในประเภทบทความวิจัย (Research article) บทความวิชาการ (Article) บทความปริทัศน์ (Review article) ปกิณกะ (Miscellany) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการอิสระ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร การพัฒนาสังคมต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น
ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสาร มจร การพัฒนาสังคมถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร มจร การพัฒนาสังคม 

 

Section Policies

Title

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Academic Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Research Aritcles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Book Review

Checked Open Submissions Unchecked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Infomations

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

บทความทุกบทความจะได้รับการกลั่กรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จำนวน 2 ท่าน ประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนดในลักษณะเป็น Double blind review คือปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้เกี่ยวข้อง

 

Publication Frequency

วารสารมีกำหนดเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน)
       ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 
       ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
       ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Journal of MCU Social Development

 

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

ที่ปรึกษาวารสาร (Advisors) 
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดี
พระราชวรเมธี, รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.รองอธิการฝ่ายวิชาการ
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.คณบดีคณะสังคมศาสตร์
  
บรรณาธิการบริหาร (Chief Editor) 
รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  
หัวหน้ากองบรรณาธิการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หามนตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  
ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ  
ดร. วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  
กองบรรณาธิการ (Editorial Board) 
ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ดร.เดชา สังขวรรณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รศ.ดร.ประสาร บุญเสริมมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รศ.ประณต นันทิยะกุลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.พัฒนะ เรือนใจดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รศ.ดร.อำนาจ ยอดทองมหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ. ดร.ประทุม อังกูรโรหิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะมหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทองมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  
ฝ่ายประสานงานและจัดการ 
พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโตพระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร
พระครูสังฆกิจโสภณพระอรุณ มหาสุเมโธ
ผศ.ดร.ผดุง วรรณทองดร.เดชา กัปโก
อาจารย์สนธิญาณ รักษาภักดีอาจารย์เดชอุดม แสงบุญ
อาจารย์ ดาวเหนือ บุตรสีทาอาจารย์ จ่ามยุ้น ลุงเฮือง
นางสาววิไลวรรณ อิศรเดชนางสาวจิราพร อรรถารส
นายอานนท์ นรมาตร์