Announcements

             วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (Journal of MCU Social Development)
ขอเชิญชวนคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอกที่สนใจส่งต้นฉบับบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มจร การพัฒนาสังคมโดยผู้สนใจสามารถส่งบทความ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ส่งต้นฉบับบทความได้ที่ jsocdev@gmail.com 

             กองบรรณาธิการวารสาร มจร การพัฒนาสังคมได้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายและขอบเขตเนื้อหา (Aim, Scope) ของ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับเกณฑ์เชิงคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อสนับสนุนให้การเผยแพร่ผลงานวิชาการมีขอบเขตที่ชัดเจนโดยบทความวิชาการต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่พิจารณาบทความวิชาการนั้นๆ ทุกบทความซึ่งวารสารวิชาการฉบับนี้กำลังพัฒนาเข้าสู่การรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai–Journal Citation Index Centre: TCI) ต่อไป

No announcements have been published.