ประกาศรับพิจารณาบทความ

                 กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา การพัฒนาสังคม คณะสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ จากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการอิสระ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                โดยผู้สนใจโปรดลงทะเบียนจัดส่งในระบบ Online Submission ผ่านหน้า Website http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/socdev)
ของวารสาร โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความผ่านระบบ Online Submission  เท่านั้น