สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยา (การพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ The Causes of Dropout of Students in Sociology Program (Community Development) Faculty of Humanities and Society in NakhonSawanRajabha

Sawitree Sa-adthian

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยา (การพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยา (การพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 215 ชุด เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยา (การพัฒนาชุมชน) โดยรวมภาพรวมอยู่ระดับปานกลางจากสาเหตุด้านสถานศึกษา ด้านสภาพครอบครัวด้านสภาพแวดล้อมด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านส่วนตัวของนักศึกษาตามลำดับ แนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยา (การพัฒนาชุมชน) ด้านมหาวิทยาลัยควรจัดระบบความช่วยเหลือกับนักศึกษาด้อยโอกาส สร้างกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ควรสร้างภาคีความร่วมกับหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการมีรายได้ของนักศึกษาระหว่างเรียน ด้านครอบครัวควรให้ความสำคัญกับการเรียนของนักศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม ที่พักควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ควรจัดกิจกรรมเสริมวิชาการ ทักษะเปิดโอกาสคิดสร้างสรรค์ และกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลโดยนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ ควรเสริมทักษะการใช้สื่อที่ทันสมัยด้านอาจารย์ผู้สอนต้องสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจสร้างขวัญกำลังใจ และมีข้อตกลงร่วมกับนักศึกษาและด้านส่วนตัวนักศึกษาต้องแบ่งเวลาเรียนรู้ภาควิชาการและภาคชีวิต ครอบครัวสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น นักศึกษาต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อประโยชน์สาธารณะ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสัคม
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โซน B ชั้น M อาคารเรียนรวม เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน 
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
โทรศัพท์  +66(0) 3524 8000 ต่อ 8278
โท
รสาร   +66(0) 3524 8000 ต่อ 8279
มือถือ     +66(0) 8 1268 1128

http://www.journal-socdev.mcu.ac.th/
jsocdev@gmail.com