การแก้ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้การเน้นปัญหาเป็นหลักในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล English communication problem solving by focusing on problems in the digital economy

Sarawut Chombuathong

Abstract


ปัจจุบันการแก้ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้การเน้นปัญหาเป็นหลักในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล เป็นแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student-centered teaching) ที่มีลักษณะการจัดการเรียนการสอน แบบเน้นปัญหา จัดอยู่ในกลุ่มหลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนร่วมสมัย ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดย ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student – Centered Instruction) ซึ่งครูอาจารย์หรือผู้สอนต้องคำนึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นสำคัญ มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator or Tutor) ซึ่งอยู่ในส่วนเป็นการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา เป็นฐาน (Problem-Based) คอยแนะนำ ตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ มิใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้จากการบรรยายเท่านั้น หรือเรียกได้ว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการกระทำ (Learning by doing) จากปัญหาที่เผชิญตามสภาพจริง โดยมีครูให้การสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยุคการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสัคม
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โซน B ชั้น M อาคารเรียนรวม เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน 
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
โทรศัพท์  +66(0) 3524 8000 ต่อ 8278
โท
รสาร   +66(0) 3524 8000 ต่อ 8279
มือถือ     +66(0) 8 1268 1128

http://www.journal-socdev.mcu.ac.th/
jsocdev@gmail.com