วารสาร มจร นารายณ์ปริทรรศน์

วัตถุประสงค์ 1. ตั้งคำถามและเผยแพร่ผลการประชุมบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้มีรัฐศาสตร์

และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . เพื่อเป็นข้อมูลเชิงวิชาการให้กับเนื้อหาเกี่ยวกับทางออกของปัญหาสำหรับสังคม โปรดใช้หลักพุทธานุภาพ รวบรวมบทความด้านคุณภาพที่จะลงฐานข้อมูลได้ผ่านการทดสอบ        และประเมินคุณภาพโดยต่อไปนี้ (Peer review) จำนวน 2 ท่านจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยกล่าวถึงกำหนดการเป็นประจำทุกปี ฉบับที่ 3 รายปักษ์ 4 เดือน (มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม) วารสาร มจร นารายณ์ปริทัศน์เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม)


Journal Homepage Image