Information For Librarians

เราสนับสนุนให้บรรณารักษ์วิจัยลงรายการวารสารนี้ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด นอกจากนี้ อาจเป็นที่น่าสังเกตว่าระบบการเผยแพร่แบบโอเพ่นซอร์สของวารสารนี้เหมาะสำหรับห้องสมุดที่จะโฮสต์ให้คณาจารย์ใช้กับวารสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข (ดู Open Journal Systems )