Information For Authors

สำหรับผู้ที่สนใจตีพิมพ์บทความในวารสาร มจร โกศัยปริทรรศน์ โปรดศึกษารายละเอียดการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ของวารสารเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้นิพนธ์บทความ ซึ่งการตีพิมพ์บทความจำเป็นต้องลงทะเบียน หรือหากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่กระบวนการส่งบทความต่อไป