วารสาร มจร นารายณ์ปริทรรศน์

JOURNAL OF MCU NARAI REVIEW

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการหรือบทความวิจัย ทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่
3.เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม โดยอาศัยหลักพุทธบูรณาการ

 

       การพิจารณาคุณภาพ บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารได้ผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จำนวน ๒ ท่าน จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
       กำหนดการเผยแพร่ ปีละ ๓ ฉบับ ราย ๔ เดือน (มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม)