Journal Sponsorship

Publisher

วารสาร มจร นารายณ์ปริทรรศน์ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการหรือบทความวิจัย ทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่และเพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม โดยอาศัยหลักพุทธบูรณาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

Sponsors

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

  • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

Sources of Support

  • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา