วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ISSN : 2350-9953 (Print)
ISSN : 2672-9830 (Online)
 

Indexed in tci

หลักการและเหตุผล

            วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ถือเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการ และองค์ความรู้ที่สำคัญเนื่องจากเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ความคิดที่ได้จาการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย

            ในการนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคม และการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์   รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคม และการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
เลขที่ 662 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5420 9454-5

เว็บไซต์:

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/lampang/issue/archive ,

http://journal.mculampang.com/

อิเมล์: journal_mcu_lp@hotmail.com

 

Announcements

 

เชิญชวน ส่งบทความ

 
 
Posted: 2019-03-10
 

เจ้าหน้าที่เข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวารสารออนไลด์

 
ตามเอกสารหน่วยวิจัยพุทธศาสตร์เขลางค์นคร เลขที่ 6144.2(9)/34 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินทดรองกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยได้มอบหมายงานให้ นายเกรียงศักดิ์  ปินใจ อบรมเทคโนโลยีด้านการวิจัย ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2562 โดยมี พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ,ดร. เป็นวิทยากร  
Posted: 2019-03-07
 
More Announcements...