ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษา Studying Students’ Moral Reasoning

นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ

Abstract


 

The thesis entitled ‘A Study of Students’ Moral Reasoning’ aimed: (1) to study the opinion of students in 9 aspects; responsibility, loyalty, disciplinary, charity, gratitude, economy, patience, effort, and loving-kindness, (2) to compare students’ opinion levels in moral reasoning, and (3) to analyze students’ opinions concerning the application of moral reasoning. The data were collected from 120 students through questionnaires with random and purposive sampling and then analyzed by computer program.

The results of the study found that:

1. The levels of students’ opinion towards moral reasoning in 9 aspects were high totally.

2. The students’ opinion towards moral development activities was at the high level; 4.69 in loving-kindness, 4.59 in charity, and 4.47 in responsibility.

3. Male and female students had opinions in moral reasoning differently with a significant statistic figure at 0.01.

Keywords:  Moral, Ethics, Students.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th