การเปลี่ยนชีวิตต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ Changing a Life with the paradigm shift

สิน งามประโคน

Abstract


 

To solveany problems whether occurring from the change of human behavior, social condition, economic factor, political situation, cultural and environmental phenomena,it starts from a paradigm towards the world and life with appropriately integratedDhamma principles.The world is confronting with problems resulting from the actions of man. The problem solution must be started from ourselves. Thisnew paradigm of the Buddha has not occurred without cause and result, but with a process and practical approach by using the faith to the new paradigm.The clear and prominent goal of the new paradigm shift starts from faith to understand the truth of Dhamma and Vinaya principles.The true contents of Dhamma and Vinaya principles can truly help change behaviors of men. Withright understanding in Dhamma and Vinaya, men can change their ways of thinking.

Keywords: Changing a life, New paradigm, Integration


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th