อนุปุพพิกถา : ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐชาติกับพระพุทธศาสนา Anupubbikatha : Reflections on the interaction between state and religion.

อุทัย สติมั่น

Abstract


 

The study interaction between Buddhism and national historic Rattanakosin found that the interaction between Buddhism and Social Change in the reign of the 1-3 is a religious and social dependence. Later in the reign of 4-6 interaction characteristics began to change in the religious and social impacts can determine the form of the religion. Since the society is faced with the challenge of thinking and modern science. The need for reform or to interpret the teachings of Buddhism is still the backbone of the society. The reign of the seventh - before the plan is the democratic / nationalist / capitalist as well as political instability. There was the Cold War Communist threat England controlled the Church To create the legitimacy to govern. Reduce state support for the Church Education Ministry issues And can not produce the Buddhist sage. The leadership of the intelligence community. Religion in the areas of organization and human resources are weak. But the essence of the principle remains.

Upon entering the modern society faced with numerous problems that are affecting the country's development along liberal capitalist economy. Society alienated from religion because life is tied to the stomach. And to focus on the economy as well. Making interaction between Buddhism and society towards religion and society in ways that do not influence each other. When it comes to the implementation of the principles should be applied to the concept. "Heaven on Earth Society" headed by the three wealth is rich, rich friendships, brotherhood rich resource for sharing.

Keywords: interaction, National, Anupubbikatha


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th