การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ The Learning Management Based on the Threefold Training for Development of Subject Area of Mathematics for Grade Six Students

บุญเลิศ จีรภัทร์

Abstract


The research entitled “The Learning Management Based on the Threefold Training for Development of Subject Area of Mathematics for Grade Six Students” was  a preliminary study to find out the conceptual framework of the learning management based on the Threefold Training in the form of a manual covering the following objectives: to create the learning management based on the Threefold Training for developing the learners of subject area of Mathematics at grade six primary education, to study  learners’ academic achievement in subject area of Mathematics after the learning based on the Threefold Training, and to propose the learning management  based on the Threefold Training in developing the learners of subject area of Mathematics at grade six primary education level. This experimental research was conducted with the sixth grade primary school students of Temraksueksa School under the supervision of Local Administration Organization of Nonthaburi Province. The study was carried on from October 2013 to September 2014.

It was found that the learning management based on the Threefold Training for developing the learners of subject area of Mathematics at the grade six primary education level by creating the manuals for students’ learning, teachers’ learning management, and school administrators’ learning management based on the Threefold Training including the preparation of Paratoghosa and the learning process of the Threefold Training and formulation of learners’ desirable characteristics was created and supported cooperatively for using in the learning management based on the Threefold Training. There was an improvement of the proceeding of learning management based on the Threefold Training in terms of Paratoghosa, practices, learning activity examples and learning process to be in accordance with the learners. In this regard, there was little improvement in Classroom 1, while there was more improvement in Classroom 2 that made the learners better disciplined, intended and responsible. The learners’ academic achievements of both classrooms were better. The achievement of the Classroom 1 was significantly higher than those of the Classroom 2 with a statistic figure at 0.05. Therefore, it could be concluded that the learning management based on the Threefold Training could develop learners in all aspects with a variety of preparations of good Paratoghosa, the learning process of the Threefold Training and Yonisomanasikara relevant to the learners.

Key words: Learning management, learning management based on the Threefold Training, Learner development


Keywords


Learning management, learning management based on the Threefold Training, Learner development

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th