ภาวะผู้นำสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร Leadership in Participation Building in Organization Development

สมชาย อภิวณฺโณ

Abstract


Leadership is the right features including the ability to adjust the needs of people for determining the goals and directions in making a decision. The development of organizations with participation is due to the study of leadership in the management with Papanika principles andSangahavatthuprinciples that the executives should use in their management of human resources, money, durable materials, and buildings.The leaders should be able to recruit resources for education from in and out schools and communitiesto develop their administration successfully and excellently. The leaders who can build cooperation from people and agencies can lead the organizations to further development.

Keywords:Leadership, Participation, Organization Development.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th