ความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ : มุมมองทัศนะพระพุทธศาสนา Knowledge in the 21st Century: Perspective of Buddhism

พระครูปภากร วิหารกิจ

Abstract


Knowledge in the 21st century is rational coherent. In the Life of the Buddha and his disciples’ lives, the start, search and methods of learning were complied with the knowledge required in the 21st century.  Creative thinking, problem solving, leadership, knowledge searching and career-oriented knowledge not against the laws and regulations are called ‘The Middle Way Knowledge’.

According to Buddhism, learning for changing the life is to go deep in that field with the clear focus. Learning for changing oneself starts from study to practice evaluation by oneself respectively. The results of knowledge are used to develop oneself, community and society to certify that the results of knowledge are qualified and beneficial.

Keywords: Knowledge, 21st century, Buddhism


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th