บทบาทของวัดในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม The Role of Temple as a Cultural Learning Source

พระครูโสภิต ปุญฺญากร

Abstract


The firstBuddhisttemple is Valuvana Temple built by King Bimbisara in Magadha State of ancient India. This temple can interest and bring Buddhists around the world to visit and earn a lot of income to India. The learning resources in temples from the ancient time to present that were created in the forms of fine arts, sculpture and architecture were to propagate Buddhist teachings and the mental centers of Buddhists. At present, the trend of cultural tourism is increasing. Buddhist temples are the best cultural learning resources of visitors.

Keywords:temple, learning, development


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th