บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์กับการจรรโลงพระพุทธศาสนา The Role of Buddhist University and the Establishment of Buddhism

พระสุรินทร์ โสธโร

Abstract


King Rama V believed that education was the most important and he started to reform the education system as other civilized nations did. The people had a chance to study systematically.  For monks and novices, he encouraged and supported them to study both Scripture and modern subjects concurrently. Under his patronage,  Mahathat College was established in B.E. 2432, andlater in 2439, its name was changed to ‘Mahachulalongkorn rajavidyalaya’. This institution has provided Buddhist  education and advanced education to monks and lay-people. 

Students of Mahachulalongkorn University studied Buddhism and meditation in both theory and practice. Before graduation, students have to do the internship course in temples or schools. That is to help prolong the establishment of Buddhism.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th