บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่ยุคปัจจุบัน Monks’ Role and Propagation at Present

บุญยัง ทุลฺลโภ

Abstract


This article presents the concept on the role of Buddhist monks in Thailand in propagation in the current situation. At present, the mission in living a life is varied. In the busy and complicated society, Buddhist organizations have to modify and adapt their propagation methods suitable to the current situations. The question is how Buddhist organizations should adjust themselves to cope with the changing situations without the impacts to the core teachings.  This question is not just for the Buddhist organizations in Thailand but also for Buddhist organizations worldwide. All Buddhist organizations have to work hand-in-hand to solve these problems.

Keywords: The Role,  Buddhist monks,  Propagation.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th