การประเมินหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต The Evaluation of Industrial and Organizational Psychology Curriculum,Faculty of Humanities and Social Science,SuanDusitRajabhat University

เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ

Abstract


The objectives of this research were to evaluate the Industrial and Organizational Psychology Curriculum and to use the study results to improving and developing Industrial and Organizational Psychology Curriculum. 100 samples were lecturers and students in Industrial and Organizational Psychology Department.The data were collected by 5-rating scale questionnaire of “Evaluation of Industrial and Organizational Psychology Curriculum" and then analyzed by percentage, mean, and standard deviation (S.D.). The research results were as follows:

1. The evaluation in 3 domains in curriculum; basic factors and method of teaching and curriculum management, was at the high level. In sub domain, the evaluation of overall was also at the high level except only in basic factors. In the part of location,the evaluation from lecturers was at a high level.

2. From student’s opinion, the evaluation in 3 domains in curriculum; basic factors and method of teaching and curriculum management, was at a high level. In the part of sub domain, the evaluation in basic factors and in the part of location was at a medium level.

Keywords: Curriculum, Curriculum evaluation, Industrial and Organizational Psychology


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th