การศึกษาความผูกพันที่มีต่อองค์การของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนลำปางกัลยาณีอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง A Study of Organizational Commitment of Teachers in LampangKanlayanee School, Mueang District,Lampang Province

นริศรา จินดาพันธ์

Abstract


This research aimed to study organizational commitment of teachers in Lampang Kanlayanee School, Mueang district of Lampang Province based on their gender, age, education level, experience, type of work, and marital status. 120 samples were obtained by accidental sampling. The data were collected through two-section questionnaire; personal information and organizational commitment. The data were analyzed by Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, and F-test (One – Way ANOVA) by setting the statistic significant level at 0.05.

The results of the study found that: the teachers having different gender, age, education level, experience, type of work, and marital status had organizational commitment indifferently.

Keywords:teacher, organizational commitment


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th