การปฏิรูปการศึกษาโดยอาศัยแนวคิดทางการศึกษาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) Education Reform Based on Educational Concept OfPhrabrahmagunabhorn (P.A. Payutto)

ญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน

Abstract


Education reform based on educational Concept of Phrabrahmagunabhorn (P.A. Payutto) is to bring the idea of wise men to education reform by integrating the Buddhist principles into the education process, called "Buddhist Based Education”, which is suitable to Thai society asBuddhism has long been existing with Thailand,as the main foundation of Thai society, and as the majority of Thai people believe in Buddhism and they should have advantages from Buddhism. The Buddhist based education also focuses self-development to accomplish with knowledge and behaviors or knowledge and characters that will result to Thailand as the land of wisdom.

Keywords: Education reform, Educational Concept, Phrabrahmagunabhorn (P.A. Payutto)


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th