การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา Community Participation InBuddhist-Based Educational Management

สมบัติ รัตนคร

Abstract


Aparihaniya Dhammais to prevent deterioration and lead to prosperity.To hold regular meetings and to meet together in harmony, disperse in harmony and do the business and duties of the Order in harmony are powerful.According to the National Education Act B.E. 2542,  all sectors of society;  individuals, families, communities, organizations, communities, local governments, private organizations, professionalorganizations, religious organizations and other social institutions, have the rights in managing education. This system can strengthen the community by community learning process to let community in study, management and training in accordance with the need of community. By this way, the community learning process can be improved effectively.

Keywords: Community Participation, Educational Management


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th