การมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา Participation in School Environmental Conservation of School Administrators

สุรศักดิ์ จันพลา

Abstract


The participation of the school executives in school environmental conservation is the mutual learning process starting from brainstorming, planning, operating, solving the problems, controlling, monitoring, follow-up and evaluating. The process in operating starts from setting the plan (Plan), process implemented (Do), the monitoring and evaluation (Check), and the development or the improvement (Action).  The administrators, teachers, school board, students and parents are the major force of school environmental conservation.  It is a form of decentralization and network operation. In this process, the school administrators should be open-minded to welcome different opinions in operation, evaluation and decision.

Keywords: Participation, environmental conservation, educational administrators


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th