ครูดีในมุมมองศตวรรษที่ ๒๑ Teachers in the 21st Century Perspective

สัมฤทธิ์ ติสฺสานุตฺตโร

Abstract


In Buddhist perspective, a teacher is a good friend and good at knowledge. The teachers should have the following qualifications: 1) to understand the subject contents, 2) to understand human behaviors, 3) to understand methods and strategies leading to the set goal, 4) to understand physiology and psychology, 5) to be able to identify individual differentiation, 6) to be able to identify difference of individual intelligence, 7) to be able to identify factors of failure and success, 8) to understand learners’ backgrounds,  9) to monitor the learners, and 10) to realize one’s self and one’s duty.

The teachers in the 21st century are relevant to Buddhist principles, that is, to be a good and qualified model of students and society. 

Keywords: Good teacher, 21st Century.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th