หลักไตรสิกขากับการพัฒนาตน The Threefold Training and Self-development

ขวัญษา เอกจิตต์

Abstract


Life-long learning is endless because the purpose of life is to learn. Learning is human development or human training called Sikkha in Buddhism. Living a good life is called Magga because living a life and life development go together. Sikkha is self-development or self-training of human to the good and right goal. Buddhism classified the educational principles into 3 aspects: morality, concentration and wisdom. These principles are called Tisikkha or The Threefold Training.

Keyword: Life-long learning, Self-development, The Threefold Training


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th