การตีความเรื่องภาษาคน-ภาษาธรรมของพุทธทาสภิกขุ ผ่านแนวคิดการตีความของฮันส์-จอร์จ กาดาเมอร์

พระนิติเวท ญาณเมธี (ทานประสิทธิ์), สงวน หล้าโพนทัน

Abstract


บทความนี้พยายามชี้ให้เห็นถึงแนวทางการตีความของทั้งสองท่านคือ พุทธทาสภิกขุกับฮันส์-จอร์จ กาดาเมอร์ เกี่ยวกับการตีความศัพท์หรือคัมภีร์ทางศาสนาของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษาในภายหลังได้มองเห็นแง่มุมและวิธีต่างๆในการที่จะเข้าใจถึงความหมายของศัพท์ และหลักคำสอนในศาสนาของตนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ประการสำคัญก็คือผู้เขียนบทความต้องการให้ผู้ศึกษาในภายหลังได้มองเห็นถึงมุมมองของการตีความทางศาสนาของทั้งทางตะวันออกและทางตะวันตก ได้เป็นภาพที่มองเห็นอย่างเด่นชัดมากขึ้น อันจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่จะศึกษาหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาภายหลัง ประเด็นเหล่านี้เอง ที่ทำให้ผู้เขียนมีความสนใจเป็นพิเศษที่จะพยายามศึกษาถึงวิธีการที่ท่านทั้งสองตามที่กล่าวมา ได้ในมาใช้ในการธำรงไว้ซึ่งศาสนาของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่มากกว่าการศึกษาให้เพียงเพื่อเข้าใจความหมายตามตัวอักษรหรือโครงสร้างเท่านั้น เพราะการตีความหรืออรรถปริวรรตศาสตร์ในทางศาสนาเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ที่ผู้ศึกษาควรจะใส่ใจไม่เพียงแต่จะศึกษาเอา เฉพาะหลักคำสอนเท่านั้นแต่จะต้องศึกษาเพื่อเข้าใจสิ่งที่แฝงอยู่ในหลักคำสอนนั้นให้ได้พร้อมกับการนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลจริงและเป็นไปตามเป้าหมายแห่งการศึกษาของแต่ละศาสนาอยู่แล้ว

Keywords


การตีความ, ภาษาคน-ภาษาธรรม

Full Text:

PDF

References


กีรติ บุญเจือ. (2525). มนุษย์รู้ได้อย่างไร. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

พระธรรมปิฎก. (2538). พุทธธรรม. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พุทธทาสภิกขุ. (2509). ภาษาคน-ภาษาธรรม. กรุงเทพฯ : เอส. อาร์. ปรินติ้ง จำกัด.

_______. (2562). สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2562 จาก https://th.wikibooks.org/wiki/พุทธทาสภิกขุ

วีรชาติ นิ่มอนงค์. (2552). การศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีอรรถปริวรรตศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Brede Kristensen. (1969). “The Meaning of Religion”. J.D. Bettis, ed. Phenomenology of Religion. London : Cambridge.

Hans-Georg, Gadamer. (1980). Dialogue and Dialecticb : Eight Hermeneutical Studies on Plato. Trans. P. Christopher Smith. New Haven, London: Yale University Press.

Hans-Georg, Gadamer. (1976). Hegel’s Dialectic: Five hermeneutical Studies. New Haven, London: Yale University Press.

Gethin, Rupert. (1998). The Foundations of Buddhism. Oxford, NY: Oxford University Press.

Immanuel Kant. (1920). Critique of Pure Reason. trans. by Norman Kemp Smith, NY: St. Martin’s Press.

Klemm, David E. (1986). Hermeneutical Inquiry. 2 Vols, Atlanta, GA: Scholars Press.

Paul Ricoeur. (1995). The Philosophy of Paul Ricoeur. ed., by Lewis Edwin Hahn, IL: Opencourt.

Paul Ricoeur. (1976). Interpretation Theory: Discourse and the Surplus Meaning. Fort Worth : Texas Christian University Press.

Paul Ricoeur. (1977). The Rule of Metaphor. trans. by Robert Czerny. Toronto: University of Toronto Press.

Paul Ricoeur. (1966). Freedom and Nature : The Voluntary and the Involuntary. Evanston : Northwestern University Press.

Rupert Gethin. (1978). The Foundations of Buddhism. Oxford. NY: Oxford University Press.

Seri Phongphit, Michael. (1978). The Problem of Religious Language: A Study of Buddhadasa Bhikkhu and Ian Ramsey as Models for a Mutual Understanding of Buddhism and Christianity. Doctoral Dissertation. Graduate School of Philosophy. Munichen University.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Khon Kaen Campus Language Institute,
Mahachulalongkornraja-Vidyalaya University Khon Kaen Campus
Building 100 Years, Somdej Phra Buddhacarya
30 Moo. 1, Ban Koksi, Koksi Sub-district, Muang District, Khon Kaen
Tel:  0-4328-3546-7 Fax: 0-4328-3399
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/ijbe
http://www.jber.in.th
E-mail: jbermcukkli@gmail.com