ภาษาธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้า

พระมหา กิตติธัช สิริปุญฺโญ

Abstract


พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้น 2,500 ปี มีคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ได้รับการเผยแผ่ไปยังพุทธศาสนิกชนจนขยายออกไปอย่างกว้างขว้าง โดยใช้ภาษาธรรมในการสื่อสาร ภาษาธรรมเป็นภาษาที่เป็นธรรมชาติตามความเป็นจริงและสามารถประพฤติปฏิบัติได้จริงพิสูจน์ได้จริงและเป็นหลักธรรมเพื่อความสงบสุขและเกื้อกูลแก่หมู่ชน ดังที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทให้แก่เหล่าพระสาวกเมื่อครั้งที่ทรงส่งให้ไปเผยแผ่ครั้งแรกว่า “พวกเธอ จงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ ความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปร่วมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงาม ในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ครบบริบูรณ์ บริสุทธิ์” ซึ่งภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นภาษาธรรมที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติและศึกษาตาม

Keywords


ภาษาธรรม, การสอนของพระพุทธเจ้า

Full Text:

PDF

References


ธนัชกร กีรติเสถียร. (2550). ศึกษาการใช้วาจาสร้างสรรค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ป.ธ.9). (2546). หลักปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: บริษัท สหธรรมิก จำกัด.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2549). พุทธวิธีในการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ:สหธรรมิกจำกัด.

______. (2555). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ 32. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ผลิธัมม์.

______. (2546). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

______. (2546). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). (2551). เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: บริษัทแปดสิบเจ็ด (2545) จำกัด.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

______. (2532). อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

วีรยุทธ วิเชียร โชติ และนวลเพ็ญ วิเชียรโชติ. (2526). จิตวิทยาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ เล่ม 2. กรุงเทพฯ: สมาคมการศึกษาแหงประเทศไทย.

สุวัฒน์ จันทรจํานง. (2540). ความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์สุขภาพใจ.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Khon Kaen Campus Language Institute,
Mahachulalongkornraja-Vidyalaya University Khon Kaen Campus
Building 100 Years, Somdej Phra Buddhacarya
30 Moo. 1, Ban Koksi, Koksi Sub-district, Muang District, Khon Kaen
Tel:  0-4328-3546-7 Fax: 0-4328-3399
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/ijbe
http://www.jber.in.th
E-mail: jbermcukkli@gmail.com