ความสุขในการทำงานของครูประถมศึกษา

ก่อกนิษฐ์ คำมะลา, วัลนิกา ฉลากบาง

Abstract


ครูมีหน้าที่แนะแนวทางในการเรียนรู้และมีความสำคัญในการดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ครูผู้สอนจึงถูกคาดหวังให้เป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะสามารถแข่งขันในระดับสากล การที่ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดให้ประสบผลสำเร็จจะต้องใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมถึงความคิดความรู้สึกและการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ต่องานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รู้สึกสนุกกับงานที่ทำ มีความพึงพอใจในงานที่ทำ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างผู้ร่วมงาน และมีความผูกพันในงานที่ทำสิ่งต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นทำให้ครูเกิดแรงผลักดันในทางบวกทั้งกับตนเองและองค์กร และยังทำให้สามารถเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

Keywords


ความสุขในการทำงาน, ครูประถมศึกษา

Full Text:

PDF

References


กนกพร นิตย์นิธิพฤทธิ์และณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. (2553). ความสุขมณฑลความรู้ใหม่ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรส โปรดักส์.

คมกริช สุรเวช. (2554). ความสุขในการทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชมพร. ปริญญามหาบัณฑิต. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

จิรา เติมจิตรอารีย์. (2550). ทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุข. กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชนิกา ตู้จินดา. (2552). Happy 8 Workplace ความสุข 8 ประการในที่ทำงาน. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2562 จาก http:www.thaihealth.or.th/nod/12827.

ชุติมณฑน์ ฟ้าภิญโญ. (2552). ความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท ควอลลิตี้เซรามิค จังหวัดลำปาง. ปริญญามหาบัณฑิต. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทัณฑิกา เทพสุริวงค์. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทำงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคและความสุขในการทำงาน ศึกษาเฉพาะกรณีพยาบาลประจำการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง. ปริญญามหาบัณฑิต. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เนตรสวรรค์ จินตนาวลี. (2553). ความสุขของการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร. ปริญญามหาบัณฑิต. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2545). ความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก.

รวมศิริ เมนะโพธิ. (2550). เครื่องมือวัดการทำงานอย่างมีความสุข. ปริญญามหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองคการ). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

โรจนรินทร์ โกมลหิรัญ. (2551). การรพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเครียดในการทำงานของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ปริญญามหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรรณพร พรายสวาท. (2552). ความสัมพันธระหว่างการฟงเพลงในขณะทำงานกับความสุขในการทำงานของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานของบริษัทอีริคสัน (ประเทศไทย) จํากัด. ปริญญามหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

สพลกิตติ์ สังข์ทิพย์. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้าง. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา. 6(1) 2563-2577

สมิต สัชฌุกร. (2550). การต้อนรับและบริการที่เป็นเลิศ (Excellence service). พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สายธาร.

อภิชาต ภู่พานิช. (2551). การใช้ดัชนีวัดระดับความสุขในการทางานของบุคลากรสงกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์และคณะ. (2559). สมดุลแห่งความสุขครู. กรุงเทพฯ: แท่นทองชินวัฒน์การพิมพ์.

Diener, E. (2003). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575.

Herzberg, F. (1959). Federick; Mausner, Bernard; and Synderman, Block the Motivation to Work. New York: John Willey.

iOpener. (2003). Happiness at work. Retrieved from http://www.iopener.co.uk/ happiness at work.

Manion, J. (2003). Joy at work: Creating a positive workplace. Journal of Nursing Administration. 33(12), 652-655.

Warr, P. (2007). Work, happiness, and unhappiness. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Khon Kaen Campus Language Institute,
Mahachulalongkornraja-Vidyalaya University Khon Kaen Campus
Building 100 Years, Somdej Phra Buddhacarya
30 Moo. 1, Ban Koksi, Koksi Sub-district, Muang District, Khon Kaen
Tel:  0-4328-3546-7 Fax: 0-4328-3399
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/ijbe
http://www.jber.in.th
E-mail: jbermcukkli@gmail.com