บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชนในสังคมเมืองแพร่

พรหมเรศ แก้วโมลา, พระครู สุนทรธรรมนิทัศน์

Abstract


คนในชุมชนเมืองแพร่ ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก มีความผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนา มุ่งสอนให้คนในสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน พระสงฆ์จึงเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของคนในชุมชนเมืองแพร่ พระสงฆ์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนในสังคมเมืองแพร่ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้สังคมเมืองแพร่ เป็นสังคมที่น่าอยู่
บทบาทพระสงฆ์ในชุมชนจะเห็นได้ชัดเจนมาก เพราะคนในชุมชนมีความใกล้ชิดกับพระสงฆ์ ซึ่งพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันศาสนาและสังคม เพื่ออยู่กับสังคมพระสงฆ์ต้องแสดงบทบาทในการพัฒนาชุมชน ให้ความช่วยเหลือในด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และจะเป็นตัวอย่างของชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

Keywords


บทบาทพระสงฆ์, การพัฒนาชุมชน, สังคมเมืองแพร่

Full Text:

PDF

References


คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (2542). เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดแพร่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

จีรพรรณ กาญจนจิตรา. (2520). การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

ทองคูณ หงส์พันธ์. (2541). แนวคิด ทฤษฏีและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์.

พระครูโกศัยสุนทรกิจ. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดแพร่. (3 กันยายน 2562). สัมภาษณ์.

พระครูโฆสิตสังฆพิทักษ์. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่. (3 กันยายน 2562). สัมภาษณ์.

พระครูภาวนาเจติยานุกิจ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง. (30 สิงหาคม 2562). สัมภาษณ์.

พระครูโสภณกิตติบัณฑิต. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่. (2 กันยายน 2562). สัมภาษณ์.

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). การศึกษาที่สากลบนพื้นฐานแห่งภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2534.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551.

_______. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551.

พระไพศาล วิสาโล. อำนาจและยุทธวิธีไร้ความรุนแรง. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.

พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่. (28 สิงหาคม 2562). สัมภาษณ์.

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราขบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคซันส์, 2546.

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2552.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Khon Kaen Campus Language Institute,
Mahachulalongkornraja-Vidyalaya University Khon Kaen Campus
Building 100 Years, Somdej Phra Buddhacarya
30 Moo. 1, Ban Koksi, Koksi Sub-district, Muang District, Khon Kaen
Tel:  0-4328-3546-7 Fax: 0-4328-3399
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/ijbe
http://www.jber.in.th
E-mail: jbermcukkli@gmail.com