ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี

ธนชาติ โชติธนนันท์, กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์

Abstract


การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในจังหวัดอุดรธานีและเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบกรณีศึกษาหลายกรณี (Multiple Case Study) และเลือกศึกษาเทศบาลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เทศบาลเมืองบ้านดุง และเทศบาลเมืองหนองสำโรง ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์โดยมีประเด็นคำถามกึ่งโครงสร้าง และนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์และประเมินผลเทียบกับทฤษฎีและเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยปราศจากอคติ
ผลการวิจัยพบว่า
เทศบาลทั้ง 4 แห่ง มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในด้านภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์และนโยบาย และด้านการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ด้านโครงสร้างองค์กรและกระบวนงาน ด้านการเงินการคลัง ด้านบุคลากร และด้านกายภาพ อย่างไรก็ดีเทศบาลยังมีความท้าทายในมิติอื่น ๆ อยู่ กล่าวคือ ด้านการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งพบว่า มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ด้านโครงสร้างองค์กรและกระบวนงานนั้น เทศบาลขาดอำนาจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มีข้อจำกัดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน ในด้านการเงินและการคลัง เทศบาลได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสามารถจัดหารายได้ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ด้านบุคลากร แม้ว่าเทศบาลมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ แต่ไม่ได้รับจัดสรรอัตราบุคลากรที่รับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยตรง รวมทั้งด้านกายภาพ เทศบาลมีความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคาร และสถานที่ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรกระจายอำนาจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ อปท. ให้สามารถกำหนดนโยบายและโครงการที่เป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ได้

Keywords


เศรษฐกิจฐานราก, การพัฒนาเศรษฐกิจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การปกครองท้องถิ่น

Full Text:

PDF

References


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2562). ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2562. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2562 จาก

http://info.dla.go.th/public/surveyStat.do

จรัส สุวรรณมาลา. (2558). ดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพฯ

:สถาบันพระปกเกล้า.

ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ และนวิทย์ เอมเอก. (2558). แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ: กรณีศึกษา เทศบาลในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา: สงขลา.

ธิติพร คำแก่น. (2550). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ : กรณีศึกษาเขตเทศบาล

นครเชียงราย. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ผาสุก พงษ์ไพจิตร. (2557). สู่สังคมไทยเสมอหน้า. กรุงเทพฯ: มติชน.

พีรศุษม์ วัฒนพงศ์พิทักษ์. (2558). ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค

ประชาชนในการจัดการภัยพิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

วุฒิสาร ตันไชย, อรทัย ก๊กผล, ศิกานต์ อิสสระชัยยศ, วิลาวัณย์ หงส์นคร, และอภิวรรณ

ชักเช็ค. (2558). ข้อเสนอเชิงนโยบาย: นวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

ศิกานต์ อิสสระชัยยศ. (2559). การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น: ประสบการณ์จากนานาชาติและทางเลือกเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย. วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 14(1), 72-98.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). การสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2562 จาก http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขารายได้ เศรษฐกิจสังคมครัวเรือน/60/SocioPocket60.pdf

อนุสรณ์ ธรรมใจ. (2559). Trumpian Policies: ผลต่อเศรษฐกิจ ตลาดการเงินโลกและไทย ตอน 1. กรุงเทพธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2562 จาก www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639554.

Fey, S., Bregendahl, C., & Flora, C. (2006). The measurement of community Capitals through research. Journal of Rural Research & Policy, 1(1), 1-28.

Flora, C. B., Flora, J. L., & Gasteyer, S. P. (2015). Rural communities: Legacy + Change. Avalon Publishing.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Khon Kaen Campus Language Institute,
Mahachulalongkornraja-Vidyalaya University Khon Kaen Campus
Building 100 Years, Somdej Phra Buddhacarya
30 Moo. 1, Ban Koksi, Koksi Sub-district, Muang District, Khon Kaen
Tel:  0-4328-3546-7 Fax: 0-4328-3399
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/ijbe
http://www.jber.in.th
E-mail: jbermcukkli@gmail.com