ทัศนคติที่มีต่อการตรวจสอบภายในและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจสอบ และหน่วยรับการตรวจสอบ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ศิรภัสสร หวานจริง, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษามุมมอง ทัศนคติและปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อการตรวจสอบภายในของข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2) เสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ตรวจสอบภายใน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกข้าราชการตำรวจ 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้บริหารและระดับปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจภูธร สังกัด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19 สถานี จำนวน 57 คน 2) กลุ่มข้าราชการตำรวจทำหน้าที่ตรวจสอบภายในที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 63 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า
ข้าราชการตำรวจทั้งที่เป็นผู้ตรวจและผู้รับการตรวจ ส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการตรวจสอบภายในเพราะทำให้การบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของหน่วยงานดีขึ้น มีผู้รับการตรวจเพียงส่วนน้อยเห็นว่าการตรวจสอบภายในมีผลดีต่อการบริหารอย่างไร เพราะ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีความยุ่งยาก แต่อย่างไรก็ตามผู้รับการตรวจสอบเกือบจะทั้งหมดยังมีความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบ

Keywords


มุมมอง, ทัศนคติ, การมีปฏิสัมพันธ์, การตรวจสอบภายใน, ผู้ตรวจสอบภายใน

Full Text:

PDF

References


กรมบัญชีกลาง. (2548). มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับส่วนราชการ. กรุงเทพฯ: กรมบัญชีกลาง.

กระทรวงการคลัง. (2542). การตรวจสอบภายใน. กรุงเทพฯ: กระทรวงการคลัง.

จันทนา สาขากร และคณะ. (2554). การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน. กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส.

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. (2555). แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลและกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา. กรุงเทพฯ: สำนักงานตรวจสอบภายใน.

_______. (2561). คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน. กรุงเทพฯ: สำนักงานตรวจสอบภายใน.

อุษณา ภัทรมนตรี. (2557). การตรวจสอบภายในสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Khon Kaen Campus Language Institute,
Mahachulalongkornraja-Vidyalaya University Khon Kaen Campus
Building 100 Years, Somdej Phra Buddhacarya
30 Moo. 1, Ban Koksi, Koksi Sub-district, Muang District, Khon Kaen
Tel:  0-4328-3546-7 Fax: 0-4328-3399
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/ijbe
http://www.jber.in.th
E-mail: jbermcukkli@gmail.com