มาตรการทางกฎหมายเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะชุมชน

วรรณวรางค์ ศุทธชัย, ลักขณา อินทร์บึง, หทัยวรรณ ธัญญพาณิชย์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหามาตรการทางกฎหมายเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตของประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การมีส่วนร่วมออกแบบ และการรับฟังความคิดเห็น
การวิจัยพบว่า
ขยะจากชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันล้วนแต่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ทั้งจากการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบการต่างๆ แต่วิธีการในการจัดการขยะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมุ่งไปที่การกำจัดขยะ โดยไม่มีการแยกคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้มีปริมาณขยะที่ทวีเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวันที่ต้องนำไปกำจัด เนื่องจากการจัดการขยะในปัจจุบันเน้นไปที่การกำจัดขยะซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทำให้ไม่สามารถจัดการปัญหาขยะชุมชนได้อย่างยั่งยืน
การวิจัยเสนอแนะให้มีมาตรการทางกฎหมายโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะด้วยการคัดแยกขยะจากในครัวเรือนหรือสถานประกอบการต่างๆ ก่อนทิ้ง อันจะเป็นการลดปริมาณขยะ และสามารถนำขยะที่คัดแยกบางส่วนกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำได้

Keywords


มาตรการทางกฎหมาย, การจัดการขยะ, การมีส่วนร่วมของประชาชน

Full Text:

PDF

References


สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. (2543). การจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ: รูปแบบและมาตรการทางสังคมเศรษฐศาสตร์ การจัดการและกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน.รายงานวิจัย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).

_______. (2543). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน. รายงานวิจัย. ศูนย์กฎหมายและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Khon Kaen Campus Language Institute,
Mahachulalongkornraja-Vidyalaya University Khon Kaen Campus
Building 100 Years, Somdej Phra Buddhacarya
30 Moo. 1, Ban Koksi, Koksi Sub-district, Muang District, Khon Kaen
Tel:  0-4328-3546-7 Fax: 0-4328-3399
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/ijbe
http://www.jber.in.th
E-mail: jbermcukkli@gmail.com