ยุทธศาสตร์และรูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองขอนแก่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สุนทร สายคำ, เจ้าอธิการ บุญช่วย โชติวํโส

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษายุทธศาสตร์และรูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองขอนแก่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และรูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองขอนแก่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเสนอยุทธศาสตร์และรูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองขอนแก่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผลการวิจัย พบว่า ยุทธศาสตร์และรูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองขอนแก่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ และ 32 ตัวชี้วัด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 1ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้าง พื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี 5 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการตั้งถิ่นฐานและชุมชน อย่างยั่งยืนมี 3 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี 3 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึงและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมี 4 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการเข้าถึงการใช้น้ำสะอาดและสุขาภิบาลที่ดีมี 4 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 6 การเข้าถึงพลังงานที่มั่นคงและ สะอาดมี 3 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมสันติสุข กลยุทธ์ที่ 7 การสร้างสังคมสันติสุข ยุติธรรมและมีสถาบันทางสังคมที่มีความเข้มแข็งมี 3 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 8 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในทุกระดับในการบรรลุถึงเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกมี 4 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 9 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศมี 3 ตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะ
การสร้างยุทธศาสตร์และรูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองขอนแก่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่หน่วยงานควรดำเนินการ กล่าวคือ มีการสร้างกรอบ ยกร่างรูปแบบ พัฒนากลยุทธ์ และใช้วิธีการจัดลำดับความสำคัญโดยการวิเคราะห์สภาพความต้องการจำเป็นจะทำให้ได้ยุทธศาสตร์และรูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองขอนแก่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและใช้ในการประเมินการดำเนินงานนั้น ๆ ได้ หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต และด้านสังคมสันติสุขให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้งโดยยึดเป้าประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ ในขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกัน ในกรณีที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานมากซึ่งจะทำให้ได้ผลการวิจัยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Keywords


ยุทธศาสตร์, การพัฒนาที่ยังยืน, เครือข่ายเมืองขอนแก่น

Full Text:

PDF

References


กรมการพัฒนาชุมชน. (2560). แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2553). ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559). เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2553. นนทบุรี : วันที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี.

_______. (2561). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Khon Kaen Campus Language Institute,
Mahachulalongkornraja-Vidyalaya University Khon Kaen Campus
Building 100 Years, Somdej Phra Buddhacarya
30 Moo. 1, Ban Koksi, Koksi Sub-district, Muang District, Khon Kaen
Tel:  0-4328-3546-7 Fax: 0-4328-3399
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/ijbe
http://www.jber.in.th
E-mail: jbermcukkli@gmail.com