แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการเกษตร สู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบ

ลักขณา อินทร์บึง, วรรณวรางค์ ศุทธชัย, อารดา ชัยเสนา

Abstract


บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สภาพการดำเนินงานด้านการเป็นเกษตรต้นแบบของวิสาหกิจชุมชนการเกษตรในจังหวัดขอนแก่น 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการเกษตรในจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็น เกษตรกรต้นแบบ และ 3) แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการเกษตรจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบ เก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 144 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ผลการศึกษาพบว่า
สภาพการดำเนินงานด้านมีความรู้ในเรื่องที่ทำ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการบริหารจัดการผลิตและการตลาด มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้า และ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยและเสนอแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการเกษตรจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบ ควรดำเนินการใน 6 ด้านดังนี้ 1) ปัจจัยด้านความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 2) ปัจจัยด้านสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3) ปัจจัยด้านวางแผนและพัฒนา 4) ปัจจัยด้านการอนุรักษ์และสืบทอด 5) ปัจจัยด้านการควบคุมมาตรฐานการผลิต 6) ปัจจัยด้านกระบวนการผลิต

Keywords


การพัฒนา, วิสาหกิจชุมชนการเกษตร, เกษตรกรต้นแบบ

Full Text:

PDF

References


กรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน. สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2560 จาก https://smce.doae.go.th/

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2556). คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer. สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2560 จาก https://www.opsmoac.go.th/strategic-files-391191791803

กฤษดา พงษ์การัณยภาส และคณะ. (2550). ศึกษาความต้องการฝึกอบรมและการจัดหลักสูตรการถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตรทีเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ จังหวัดแพร่. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่.

ทิพยา กิจวิจารณ์. (2556). วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

นันทิยา ศรีทัดจันทา และคณะ. (2558). แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ในจังหวัดเลย. การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5.

พิมพรรณ อนันตเสรี และนางสาวพอใจ คล้ายสวน. (2555). การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ. รายงานการวิจัย. กระทรวงเกษตรและสหกรณสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.).

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. (2562). สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562 จากhttp://tcps.tisi.go.th/)

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2548). สถิติประยุกต์สำหรับนักวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์. (2556). ปัจจัยสู่ความสำเร็จทางธุรกิจผู้ประกอบกานที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 1(1), 31-41.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Khon Kaen Campus Language Institute,
Mahachulalongkornraja-Vidyalaya University Khon Kaen Campus
Building 100 Years, Somdej Phra Buddhacarya
30 Moo. 1, Ban Koksi, Koksi Sub-district, Muang District, Khon Kaen
Tel:  0-4328-3546-7 Fax: 0-4328-3399
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/ijbe
http://www.jber.in.th
E-mail: jbermcukkli@gmail.com