การดำเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) นำไปสู่การปฏิบัติ

ลักขณา ถิรเจริญธาดา, เพ็ญณี แนรอท

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) นำไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการนำโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ไปปฏิบัติ และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูในโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า
การนำโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) นำไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้จัดการอบรมครูแล้ว 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “3 เดือน อ่านออก เขียนได้ โดยใช้นวัตกรรมการสอนจากฐานคิดทฤษฎี BBL ร่วมกับแนว DLTV” หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้บูรณาการ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0” จากการขับเคลื่อนนโยบายคูปองครูให้ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ประสบการณ์ สะท้อนให้เห็นว่าได้มีการนำมาปรับสู่กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เห็นได้จากข้อมูลผลสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ซึ่งจากคะแนนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง คือ ปีการศึกษา 2559-2561 พบว่า ในแต่ละปีการศึกษา ผลคะแนนในเกือบทุกวิชามีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2561 ผลคะแนนระดับชั้น ป.6 มีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น เช่น วิชาภาษาไทยที่คะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง 9% ผลคะแนนระดับชั้น ม.3 เกือบทุกวิชามีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น และวิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง 6% และผลคะแนนระดับชั้น ม.6 เกือบทุกวิชามีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ที่คะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง 6% แม้ว่าจากการนำโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ไปปฏิบัติ อาจจะไม่ใช่เงื่อนไขเดียวที่จะทำให้ผลคะแนน O-NET เปลี่ยนแปลง เพราะยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้คะแนนสูงหรือต่ำ ได้แก่ ความสามารถด้านการเรียนของนักเรียนที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ประกอบกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงสามารถดึงเด็กเก่งๆ ไปเข้าเรียนได้มากกว่า ย่อมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนที่ไม่สามารถเลือกนักเรียนได้ แต่ก็อาจกล่าวได้ว่า โครงการคูปองครูน่าจะมีส่วนในการพัฒนาผู้เรียน

Keywords


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู), การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

Full Text:

PDF

References


กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ. สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2562 จาก www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/49146-9526.pdf.

เกศทิพย์ ศุภวานิช. (2560). จับตา “คูปองพัฒนาครู” บทพิสูจน์ “ปฏิรูประบบพัฒนาครู”. สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://www.matichonweekly.com/column/article_47328.

ดารุณี บุญครอง. (2560). วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0. สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, 17(2), 1-25.

ปณิธาน วรรณวัลย์, เพียงแข ภูผายาง และศิริพร พึ่งเพ็ชร์. (2561). รายงานวิจัยโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการพัฒนาครู เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษา จังหวัดชัยภูมิ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 12(1), 237-248.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2561). โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร. สืบค้นเมื่อ 1 มกราคม 2562 จาก https://training.obec.go.th/.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ). สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2562 จาก https://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf.

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2561). ประกาศเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580). ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนที่ 82 ก (หน้า 1-71). 13 ตุลาคม 2561.

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2561). แนวทางการปฏิบัติสำหรับกรณีที่ข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการจัดอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2562 จาก http://

53.249.132/obec/hrd/archives/1415.

อดิศร เนาวนนท์. (2561). คูปองพัฒนาครูละลายทรัพย์ ฤๅทางรอด ‘ศึกษา’. สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2562 จาก www.matichonweekly.com/column/article_108133.

อารีย์ วรรณชัย, ศิริวิมล ใจงาม และชนัญชิดา ศิริเอก. (2554). แนวทางการดำเนินงานคูปองการศึกษาของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 1(1), 124-137.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Khon Kaen Campus Language Institute,
Mahachulalongkornraja-Vidyalaya University Khon Kaen Campus
Building 100 Years, Somdej Phra Buddhacarya
30 Moo. 1, Ban Koksi, Koksi Sub-district, Muang District, Khon Kaen
Tel:  0-4328-3546-7 Fax: 0-4328-3399
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/ijbe
http://www.jber.in.th
E-mail: jbermcukkli@gmail.com