ผลกระทบของโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า สถานีกำจัดขยะ เทศบาลนครขอนแก่น

อุมาวรรณ วาทกิจ, วรวิช โกวิทยากร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบของโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลนครขอนแก่น 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยผลกระทบที่ประชาชนได้รับหลังจากสร้างโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 399 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยวิธี Principal Component Analysis และใช้วิธีหมุนแกนออโธโกนอลแบบวาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal Rotation) ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficients) ตั้งแต่ .3 ขึ้นไป
ผลการวิจัยพบว่า
ผลกระทบที่ได้รับจากโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลนครขอนแก่น มีผลกระทบในระดับปานกลาง องค์ประกอบสำคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบที่ประชาชนได้รับหลังจากสร้างโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า สรุปได้ 3 องค์ประกอบ คือ 1) ผลกระทบด้านทางสิ่งแวดล้อมสังคม และสุขภาพ 2) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และ 3) ผลกระทบทางด้านความปลอดภัยและการดำรงชีวิต

Keywords


ผลกระทบ, โรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า

Full Text:

PDF

References


กรรณิการ์ ชูขันธ์. (2554). การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลขยะมูลฝอย เทศบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร.

กิตติ ชยางคกุล. (2553). ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากกรจัดการขยะมูลฝอยอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย.

กรมคบคุมมลพิษ. (2554). รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ดอกเบี้ย.

ตติยาภรณ์ วรวงศ์ไกรศรี. (2554). การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธงชัย ทองทวี. (2553). สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักรราช จังหวัดนครราชสีมา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

สุภาภรณ์ บุญทากลาง. (2556). ผลกระทบและการจัดการขยะในทัศนะของประชาชน ตำบลเกาะช้าง จังหวัดตราด. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น. (2561). นายกนครขอนแก่นให้สัมภาษณ์กับสื่อโรงงานกำจัดขยะเป็นไฟฟ้า. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2561 จาก http://www.kkmuni.go.th/2017/article/news/2700

ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.

ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย. (2561). สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2561 จาก http://khonkaen.kapook.com.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Khon Kaen Campus Language Institute,
Mahachulalongkornraja-Vidyalaya University Khon Kaen Campus
Building 100 Years, Somdej Phra Buddhacarya
30 Moo. 1, Ban Koksi, Koksi Sub-district, Muang District, Khon Kaen
Tel:  0-4328-3546-7 Fax: 0-4328-3399
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/ijbe
http://www.jber.in.th
E-mail: jbermcukkli@gmail.com