การพัฒนาเทศบาลเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ศิริวัฒน์ เจนรังสรรค์, วิมลสิริ แสงกรด

Abstract


การพัฒนาเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนภาคและเมือง เพื่อวางแผนเชิงพื้นที่และควบคุมเมืองให้มีการเจริญเติบโตและการขยายตัวเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดระบบเมืองและพัฒนาระบบผังเมืองของประเทศและผังเมืองระดับพื้นที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเมือง และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นเมืองอัจฉริยะไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดพันธกิจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยพัฒนาจากเมืองศูนย์กลางของจังหวัดสู่เมืองที่มีขนาดรองลงมา บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของเทศบาลเมืองในจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ และแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะตามแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาจากเอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลเมืองกระนวน เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองเมืองพล และเทศบาลเมืองศิลา และผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคสามเส้า
ผลการศึกษา พบว่า
เทศบาลเมือง 6 เทศบาล ได้ตระหนักและมีการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะตามแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น แต่เทศบาลเมืองยังมีปัญหาและอุปสรรคในด้านมีนโยบายไม่ชัดเจน บุคลากรไม่มีความพร้อม ขาดความเข้าใจ งบประมาณไม่เพียงพอ และโครงสร้างพื้นฐานไม่พร้อมในการเป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ต้องมีการพัฒนาทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจฉริยะ ขนส่งอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ พลเมืองอัจฉริยะ การดำรงชีวิตอัจฉริยะ และการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ ดังนั้น รัฐบาลควรสนับสนุนด้านงบประมาณ การให้ความรู้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะด้วยความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชาชน

Keywords


เทศบาลเมือง, เมืองอัจฉริยะ, จังหวัดขอนแก่น

Full Text:

PDF

References


ผักแว่น ไม้สนธิ์. (2560). Khonkaen Smart & Creative Cities สร้างเมืองอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2561 จาก https://thaipublica.org/2017/09/khonkaen-smart-creative-cities/

ฤทัยชนก เมืองรัตน์. (2561). เมืองอัจฉริยะ : การพัฒนาเมืองยุค 4.0.

สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2561 จาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/ article/article_20180523100916.pdf

สุภางค์ จันทวานิช. (2561). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2561). ยุทธศาสตร์แห่งชาติ 2561-2580. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561 / A /082/T_0001.PDF.

สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย. (2561). รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ปี 2561. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2561. จาก https://smartcitythailand.or.th/file/20190308_Year%20book_Smart%20City_for%20Print2%20Last.pdf.

สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, (2561). แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นปี 2561-2564. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2561 จากhttp://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/main.php? cont=vision.

Andrés Monzón. (2015). Smart Cities Concept and Challenges: Bases for the Assessment of Smart City Projects. Lisbon: IEEE.

Boyd Cohen. (2013). The Smart City Wheel. Retrieved March 26, 2019, from https://www.smart-circle.org/smartcity/blog/boyd-cohen-the-smart-city-wheel/

Rudolf Giffinger and Gudrun Haindlmaier. (2010). Smart cities ranking: An effective instrument for the positioning of the cities. Architecture, City and Environment. 12, 7-25.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Khon Kaen Campus Language Institute,
Mahachulalongkornraja-Vidyalaya University Khon Kaen Campus
Building 100 Years, Somdej Phra Buddhacarya
30 Moo. 1, Ban Koksi, Koksi Sub-district, Muang District, Khon Kaen
Tel:  0-4328-3546-7 Fax: 0-4328-3399
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/ijbe
http://www.jber.in.th
E-mail: jbermcukkli@gmail.com