ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริหาร กับคุณภาพกำไร

บุษบงกช บุญกุศล, สุนิษา ธงจันทร์, พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม

Abstract


วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ 1. ศึกษาคุณลักษณะของคณะกรรมการบริหารกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริหารกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษานี้ใช้ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นไปตามเงื่อนไขการกำหนดกลุ่มประชากร ระหว่างปี 2555-2557 จำนวน 432 บริษัท โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) การวัดคุณภาพกำไรวัดตามแบบ (Modified Jones Model, 1995) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริหารกับคุณภาพกำไร ได้แก่ อายุและอิทธิพลของยุคสมัย เพศของประธานบริหาร ผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติ ประธานบริหารและประธานบริษัทเป็นคนเดียวกัน จำนวนคณะกรรมการบริหาร และตัวแปรควบคุมคือขนาดของกิจการ และความเสี่ยงทางการเงินกับคุณภาพกำไร
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพกำไรมีความสัมพันธ์กับอายุและอิทธิพลของยุคสมัยของประธานบริหาร และเพศของประธานบริหารบริษัทในทิศทางตรงกันข้ามกับคุณภาพกำไร แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติ ประธานบริหารและประธานบริษัทเป็นคนเดียวกัน จำนวนคณะกรรมการบริหาร ขนาดของกิจการ และความเสี่ยงทางการเงินกับคุณภาพกำไร

Keywords


คุณภาพกำไร, คุณลักษณะของคณะกรรมการบริหาร

Full Text:

PDF

References


ขวัญชนก สุขสนิท. (2559). ลักษณะของผู้บริหารกับการตกแต่งกำไร . สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2561 จาก http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/ TU_2016_5802110022_5713_4436.

พัชรี บัวเผื่อน. (2558). ความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุนและขนาดกิจการที่มีผลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง. สารนิพนธ์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Amran, N. A., Yusof, M., Ishak, R., and Aripin, N,. (2014). Do Characteristics of CEO and Chairman Influence Government- Linked Companies performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 799-803. doi:10.1016/j.sbspro.2013.12.546

Daniel, C.M. L., Helen R., Rosalind, H. W. (2015). Board gender diversity and firm performance: Empirical evidence from Hong Kong, South Korea, Malaysia and Singapore. Pacific-Basin Finance Journal. 35(15), 381-400.

Dechow P.M., R.G. Sloan, and A.P. Sweeney. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70(1), 193-225.

Duc, V. and Thuy, P. (2013). Corporate Governance and Firm Performance: Empirical Evidence from Vietnam. Journal of corporate governance. 4(3). Retrieved from https://www.murdoch.edu.au/School-of-Business-and-Governance/_document/Australian-Conference-of Economists/Cor

porate-governance-and-firm-performance.pdf. doi: 10.24311/jed/2013.

08

Hosam, A. R. A., Eko, G. S., Roekhudin, and Wuryan, A. (2019). The Impact of Board Characteristics on Earning Management in The International oil and Gas Corporations. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 23(1).

Lakhal, F., Aguir, A., Lakhal, N., & Malek, A. (2015). Do Women On Boards And In Top Management Reduce Earnings Management? Evidence In France. Journal of Applied Business Research (JABR), 31(3), 1107. doi:10.19030/

jabr.v31i3.9236.

Obigbemi, I. F., Omolehinwa, E. O., Mukoro, D. O., Ben-Caleb, E., and Olusanmi, O. A. (2016). Earnings management and board structure: evidence from Nigeria. Sage Open, 6(3), 2158244016667992.

Ohlson, J. A. (1980). Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of Accounting Research. 18(1), 109-131.

Thankom, G. A., Yousf, E. A., and Zakaria, A. A. (2015). Female directors and earnings management: Evidence from UK companies. International Review of Financial Analysis, 39(15), 137-146.

Waelchli, U., & Zeller, J. (2013). Old captains at the helm: Chairman age and firm performance. Journal of banking & finance, 37(5), 1612-1628.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Khon Kaen Campus Language Institute,
Mahachulalongkornraja-Vidyalaya University Khon Kaen Campus
Building 100 Years, Somdej Phra Buddhacarya
30 Moo. 1, Ban Koksi, Koksi Sub-district, Muang District, Khon Kaen
Tel:  0-4328-3546-7 Fax: 0-4328-3399
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/ijbe
http://www.jber.in.th
E-mail: jbermcukkli@gmail.com