พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้

พชรกนก ฤกษ์งาม, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

Abstract


หนังสือเรื่อง “พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้” เป็นหนังสือประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ก ผู้แต่งคือ พระไพศาล วิสาโล เป็นการรวบรวมเนื้อหามาจากเพจ “ข้อธรรม คำสอน
พระไพศาล วิสาโล” และนำมาจัดหมวดหมู่เป็นบทตอนให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น ลักษณะรูปเล่มเป็นในรูปแบบกระดาษเอสี่พับครึ่ง ใช้กระดาษที่เป็นสื่อกับสิ่งแวดล้อม และสีของกระดาษที่ใช้เป็นแบบถนอมสายตา จำนวน 119 หน้า เนื้อหาของหนังสือเป็นการนำเสนอแนวทางปฏิบัติ ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เข้าใจง่าย การใช้ภาษาเป็นข้อเขียนในลักษณะถอดคำบรรยายมาเป็นความเรียง ใช้ภาษาที่เรียบง่าย สามารถทำความเข้าใจได้โดยตรงไม่อ้อมค้อม ง่ายแก่การที่บุคคลทั่วไปจะทำความเข้าใจ แล้วนำมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตได้
หนังสือ “พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้” เป็นหนังสือที่พูดถึงธรรมกับชีวิตประจำวัน ซึ่งจะนำพาผู้อ่านสัมผัสกับแง่คิดมุมมอง ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงความหมายของแก่นสาร ในการดำเนินชีวิตของเราใหม่ ที่จะทำให้คุณค้นพบตัวเอง และค้นพบความสุขจากทุกเรื่องที่ได้พบเจอ โครงสร้างของหนังสือแบ่งเป็นสองหมวด แต่ละหมวดได้รวมเอาเรื่องราว ที่สามารถบูรณาการเข้ากันเป็นหมวดหมู่ โดยเป็นการแบ่งตามลำดับขั้นตอน การนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเมื่ออ่านจบอาจทำให้ค้นพบคำตอบใหม่ของชีวิตว่า “แท้จริงแล้ว สิ่งใดกันแน่ที่ทำให้เราสุขใจ สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือสิ่งที่เราอยากได้ อยากมีในอนาคต” เพราะบางทีความสุขก็เป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ต้องรอสิ่งที่เราอยากได้มาด้วยซ้ำไป

Full Text:

PDF

References


พุทธทาส ภิกขุ. (2522). วิถีแห่งการบรรเทาทุกข์. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

พระไพศาล วิสาโล. (2562). พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้. กรุงเทพฯ: U READ.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2558). พจนานุกรมพุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก.

สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑุฒโน). (2540). ศรัทธา. ข่าวสด. สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 จาก http://www.sa.ku.ac.th/developbud.html.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Khon Kaen Campus Language Institute,
Mahachulalongkornraja-Vidyalaya University Khon Kaen Campus
Building 100 Years, Somdej Phra Buddhacarya
30 Moo. 1, Ban Koksi, Koksi Sub-district, Muang District, Khon Kaen
Tel:  0-4328-3546-7 Fax: 0-4328-3399
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/ijbe
http://www.jber.in.th
E-mail: jbermcukkli@gmail.com