Archives: Vol 7, No 2 (2016) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559)

Vol 7, No 2 (2016)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2559)

 

Table of Contents

Research Article

พระครู ประวิตรวรานุยุต,ดร.
 
วิจิตร เรือนอินทร์
 
สุทธิรักษ์ นภาพันธ์
 
พระมานิตย์ ญาณธโร
 
ฐิติรัตน์ วสิษฐ์พลพงศ์
 
อัญชลี จตุรานน
 
พวน โฆษิตศักดิ์
 
ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง