Archives: Vol 7, No 1 (2016) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

Vol 7, No 1 (2016)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

 

Table of Contents

Research Article

เจริญ นุชนิยม
 
นิตยา หวงหิรัณย์
 
พระสมุห์ปัญญา ปญฺญาธโร
 
พระบุญทรง ปุญฺญธโร
 
พระภูเมธ สุเมโธ
 
พระอธิการผจญ อาจาโร
 
พระอำนาจ พุทฺธวํโส
 
พระภาสน ถิรจิตฺโต