การบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชุมชน

สุภัฐวิทย์ ธารชัย

Abstract


              บทความทางวิชาการนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชุมชน ก็คือ การพัฒนาคนตามหลักไตรสิกขา คือ พัฒนาคนให้ศีล มีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องมีศีล 5 อันเป็นพื้นฐานของมนุษยธรรมสำหรับชาวพุทธทุกคน มีสมาธิ (ความตั้งใจมั่นและมีสุขภาพจิตที่ดี) และปัญญา (ความรอบรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างลงตัว และไม่สร้างเงื่อนไขหรือปัญหาให้เพิ่มขึ้นแก่ตนเองและชุมชน นอกจากนั้น ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน ก็จะต้องมีวิธีการใช้หลักพุทธธรรม ซึ่งมีความจำเป็นต่อการแก้ปัญหาสังคมไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแก่ตน 

 

              This article aims to study the integration of Buddhist principles for community development, namely, the development of the threefold principles of human development. The discipline of living, at the very least, is the five basic principles of humanity. For all Buddhists, there is concentration (good intentions and good mental health) and wisdom (wisdom, ability to solve problems. Perfectly In addition, community leaders and people in the community do not create conditions or problems for themselves and the community. There must be a way to use Buddhist principles. It is necessary to solve social problems


Keywords


การบูรณาการ, หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา, การพัฒนาชุมชน Integration, Buddhism Principles, Development of Communities

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com