การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพุทธ ในการจัดการเรียนการสอน

กฤษฎา สีจันทร์ฮด

Abstract


             บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพุทธในการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนา และจัดแหล่งเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพุทธ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในโรงเรียน และกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน เป็นกิจกรรมที่จะต้องกำหนดนโยบาย การวิธีการ หรือกระบวนการทุกอย่างในองค์กรที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล  เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยโรงเรียนและชุมชนได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ เพื่อบริการและเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ภาพความสำเร็จของโรงเรียน

 

                This article aims to study the integration of the Sufficiency Economy Philosophy in Buddhist Teaching and Development. And to integrate sources of learning philosophy of sufficiency economy in Buddhism. Develop learning management in accordance with Sufficiency Economy Philosophy. The teaching and learning School activities And community activities It is an activity that must determine every policy, process, or process in an organization that is productive. To achieve that goal. Schools and communities have organized useful activities. To service and connect with the community continuously. And effective Leads to school success.


Keywords


การบูรณาการ, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชิงพุทธ, การจัดการเรียนการสอน Integration, Philosophy of Sufficiency Economy in Buddhism, Teaching and Learning Management

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com