หลักพุทธธรรมในการบริหารรัฐกิจ

กฤษณวรุณ ไชยนิจ

Abstract


             บทความนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารรัฐกิจในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารรัฐกิจ ผลการดำเนินการตามหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารรัฐกิจ คือ  หลักสัปปุริสธรรม 7 หลักสังคหวัตถุ  4 และหลักอิทธิบาท 4 เป็นคุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย การบริหารรัฐกิจนั้น หลักสำคัญในการบริหารคือต้องรู้จักครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อให้การบริหารรัฐกิจเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน

 

              This article is intended. To study the government administration model in the Buddhist scriptures. And the application of Buddhist principles to the administration found that the principles used in the administration of the government is the seven Suppurisa-dhamma, Sanghahavatthu 4 and Iddhipāda 4 is the virtue leading to the achievement of the intended result. Administration The key to management is to know how to dominate and dominate the workforce so that the administration is possible. And benefit the people.


Keywords


หลักพุทธธรรม, การบริหารรัฐกิจ Buddhist Doctrines, Administration

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com