การศึกษาวิเคราะห์คุณวิทยาที่ปรากฏในบท เพลงของศิลปินวงบอดี้สแลม

ศรุตานนท์ ไรแสง

Abstract


          

            การศึกษาวิเคราะห์คุณวิทยาที่ปรากฏในบทเพลงของศิลปินวงบอดี้สแลม เป็นงานวิจัยที่ยังไม่มีใครทำการศึกษามาก่อนทั้งๆ ที่เป็นเรื่องน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์สุโพธาลังกา  เอกสาร หนังสือต่างๆ และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปรัชญา ภาษาดนตรีและนักร้องวงบอดี้สแลม นำข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความหมายและขอบเขตของคุณวิทยา (2) ศึกษาประวัติและแนวคิดในบทเพลงของศิลปินวงบอดี้สแลม (3) วิเคราะห์คุณวิทยาที่ปรากฏในบทเพลงของศิลปินวงบอดี้สแลม

             ผลของการวิจัยพบว่า คุณวิทยาเป็นปรัชญาแสวงหาคุณค่าในเรื่องความดีทางจริยศาสตร์และคุณค่าสุนทรียรสของดนตรีที่เกิดขึ้นจากการฟังด้วยความเข้าใจลึกซึ้ง กล่าวคือความซาบซึ้งจึงเป็นระดับการรับรู้ในสุนทรียรสของดนตรีที่สูงกว่าการรับรู้เพื่อความสนุกสนานซึ่งคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์นั้นก็จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ทางสุนทรียะของแต่ละบุคคล

             ศิลปินวงบอดี้สแลม เป็นวงดนตรีร็อกอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยมีการสำรวจจากสวนดุสิตโพลส์พบว่าเป็นศิลปินร็อกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาและมีแนวเพลงที่โดดเด่นในเนื้อหาสาระของบทเพลงที่เกี่ยวกับอุดมการณ์ชีวิต สิ่งเหล่านี้ผ่านการกลั่นกรองฐานความคิดมาเป็นอย่างดีจากผู้ประพันธ์เพลงที่แฝงนัยของวลีไว้ในบทเพลงด้วย ทั้งบทเพลงและตัวศิลปินวงบอดี้สแลมก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน

             คุณวิทยาที่ปรากฏในบทเพลงของศิลปินวงบอดี้สแลมที่ได้สื่อสารถึงผู้ฟังตามรสวรรณคดีบาลี เช่น รสของอโยคะ ความรักของชายหญิงที่ไม่เคยพบกันมาก่อน ปรารถนาที่จะติดต่อกันด้วยกลวิธีต่างๆ เพื่อแสดงความรักใคร่ต่อกันในบทเพลงหวั่นไหวและในด้านจริยศาสตร์ที่ปรากฏถึงเรื่องความดีของพฤติกรรมของคนนั้น ก็ได้มีการอธิบายความหมายเรื่องรสของอิฏฐนาส  คือรสสงสารที่เกิดจากความสูญสิ้นไปแห่งสิ่งที่น่าปรารถนา การได้รับความสุขจากสิ่งที่ตนทำและการช่วยเหลือผู้อื่นเนื่องจากเกิดความต้องการที่จะช่วยเหลือซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ทำพฤติกรรมเพื่อเลือกแนวทางที่เลือกก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและในทางกลับกันตนเองได้รับประโยชน์จากการให้ประโยชน์แก่สังคมด้วยในบทเพลงชีวิตเป็นของเรา อย่างไรก็ตามคุณค่าความงามทางสุนทรียศาสตร์และคุณค่าความดีทางจริยศาสตร์ก็จะปรากฏในบทเพลงตลอดไป

 

             An analytical study of the axiology as manifested in lyrics of the Bodyslam artists was the new frontier for the Buddhist field and yet no one had attempted to study. This research was processed with collecting all data from the Lanka President's papers, books, text sources and the interview of scholars and the three experts in three branches of knowledge: philosophy, language, and music including the singers of Bodyslam. The collected data was analyzed and created in the realm of new knowledge. This research covered three purposes: (1) to study the meaning and the history of axiology, (2) to study the history and the concept of songs sung by the singers in     Bodyslam, and (3) to analyze axiology in the sings sung by the singers of the Bodyslam.

             The results of the study were found that axiology was the philosophy to search the ethical values and aesthetic values of music coming from the audience’s clear understanding. It was really deeply conscious of the aesthetical taste of the music that was higher than general sense of joyfulness. The aesthetical value basically came from each audience’s aesthetical experience.

             Singers of Bodyslam were the Rock Band that got the highest vote from the public of Thailand. A survey by Suan Dusit poll was found that Bodyslam got the highest vote for five years until the present time. It also had interesting songs containing the content of ideas about vivid experience. These aspects came from reasonable analysis made by the song writer who added his ideas and experience in his created songs. As a result, the songs and the singers in    Bodyslam were most popular in the present time over all areas of Thailand.

             Moreover, axiology in the songs of the Bodyslam gave the Pali literary tastes such as the taste of Ayoga. This Pali taste was love between a man and a woman who had never seen each other but they wanted to meet each other by various ways in order to show their love, clearly seen in the song. In the ethics about that person’s good experience and conduct, there was the description of Itthanasa—the sympathetic taste that came from losing the wanted things. To get happy from the experienced things and helping the other people was the main condition to sacrifice oneself to the social service that brought about great benefits for one’s life and the others. However, both values of axiology and aesthetics were seen in their songs for ever.


Keywords


คุณวิทยา, การวิเคราะห์, บทเพลงของศิลปินวงบอดี้สแลม Axiology, Analysis, The Songs of The Bodyslam Artist

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com