การศึกษาวิเคราะห์คุณวิทยาที่ปรากฏในบทการศึกษาสุขภาวะทางจิตของแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร

ปริชมน แสงมาน, กมล โพธิเย็น

Abstract


        

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับสุขภาวะทางจิต โดยรวมและจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษามุมมองในการดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาวะทางจิต ของแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มการศึกษาคือ แกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานครจำนวน 48 คน ที่ยินดีเต็มใจเปิดเผยตัวต่อผู้วิจัยและให้ความร่วมมือในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

              ผลการวิจัยพบว่า แกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีสุขภาวะทางจิตโดยรวมและจำแนกตามปัยจัยส่วนบุคคลอยู่ในระดับค่อนข้างดี และจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะทางจิต ของแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร คือ (1) ความพึงพอใจในชีวิต (2) การยอมรับตนเอง (3) การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต (4) การควบคุมตนเอง (5) การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น 

 

               The purpose of  this research were (1) to study level of psychological well-being in overall and as classified by sex, age, status, revenue sufficiency, HIV infection, living with HIV’s period and being in HIV group’s period of HIV the leaders in Bangkok  (2) to study the living attitude which encourage psychological well-being of the HIV leaders in Bangkok. Subjects were 48 volunteers HIV leaders in Bangkok with consent. Instruments used to collect data were questionnaires and in-depth interview. Data were analysed for percentage, mean, standard deviation and content analysis.

               The result found that : 1.  Psychological well-being in overall and as classified by sex, age, status, revenue sufficiency, HIV infection, living with HIV’s period and being in HIV group’s period of the HIV leaders in Bangkok were at the fairly well level.  2. The content analysis of quantitative research shown that factors of effect to psychological well-being of the HIV leaders in Bangkok were (1) life satisfaction (2) self-acceptance (3) goal of life (4) self-control (5) relationship with other.


Keywords


สุขภาวะทางจิต, เอชไอวี, การศึกษา Psychological Well-Being, HIV, Education

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com